ابرمردی در خاطره ها، به یاد سیف الدین محمد عاصمی

دکتر عاصمی، دکتر بدخشانی، جناب آمامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و مسعود میرشاهی شهر دوشنبه ، تاجیکستان 1996 آشنائی با تاجیکستان دوره فروپاشی شوری آغاز شده بود. در این زمان […]

آرامگاه عاشقان و عارفان، زیارتگاه سالکان خوشبختی

آرامگاه عاشقان و عارفان در افغانستان محل نذر و نیاز زائرینی است که آرزوی خوشبختی دارند. به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، آرامگاه «عاشقان» و «عاشقان» پسران خواجه عبدالله […]

«رودکی» پدر شعر پارسی نوین و نگاهی گذرا به سایر افراد و حوادث تاریخی

یشتر مورّخان و کرونیکلرها در اینکه رودکی پدر شعر پارسی نوین (پارسی معاصر) ۲۵ دسامبر سال ۸۵۸ میلادی به دنیا آمده است متفق القول هستند و برخی هم با محاسبات […]