روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

Featured Video Play Icon

آیا سربازان‌را کتک می‌زنند؟ (ویدیو)

امروزها در سر تا سر کشور معرکه پایزی دعوت جوانان به صف ارتش ملی (خدمت زیر پرچم) ادامه‌ دارد. در حالی که دفاع از مرز و بوم کشور قرض هر یک جوان به حساب می‌رود، اما چون معرکه دعوت به صف ارتش ملی آغاز می‌گردد، اکثر جوانان از آن سرپیچی می‌نمایند.

در حال حاضر مسئله دعوت به ارتش یکی از مسایل حل‌طلب و داغ روز در جامعه گردیده است. سبب این همه سرپیچی جوانان از خدمت سربازی چیست؟

 امیده خالاوه ساکن شهر دوشنبه به سؤال مذکور چنین پاسخ داد:

 «جوانان ترس دارند از به سربازی رفتن. چون شخصان از خدمت برگشته می‌گویند که آنهارا در قسم‌های نظامی کتک می‌زنند. غذای خوب نمی‌دهند. آنهارا با اسباب‌های بُرنده (کارد، تیغ و مانند اینها) رنج می‌دهند. اینچنین لباس‌های گرم در فصل سرما نمی‌دهند. حتی محل خواب‌ ایشان خوب نیست. من فکر می‌کنم سبب اساسی در همین است. البته اگر شرایط در قسم‌های نظامی چنین باشد من هم پسر ‌بودم به سربازی نمی‌رفتم. بهتر است جوانان به روسیه به مهاجرت کاری بروند و زندگی‌شان‌را پیش ببرند ”.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.