روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

شهر خیوه ازبکستان – پایتخت فرهنگی جهان ترک

عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک-2020 پس از شهر اوش قرقیزستان به شهر خیوه ازبکستان می‌گذرد.

 به آگهی وزارت فرهنگ، اطلاعات و توریسم قرقیزستان، این تصمیم 30 نوامبر در جلسه 37 شورای دائمی ترکسای در شهر اوش گرفته شد. وزیر فرهنگ، اطلاعات و توریسم قرقیزستان عظمت ژمنقلاف گفت، تصمیم بطور مشترک پذیرفته شده است.

 در جلسه دبیر کل ترکسای دیوسین کسیناف، معاون وزیر فرهنگ آذربایجان رفیگ بیرماف، معاون وزیر فرهنگ قزاقستان نورکیس دویشاف، معاون وزیر فرهنگ، اطلاعات و توریسم ترکیه نادر الپرسلن، معاون وزیر فرهنگ ترکمنستان گربنمورد مرادعلیف و هم وزیر فرهنگ قبر شمالی ناظم چاوشعاغلو شرکت داشتند.

 معاون وزیر فرهنگ ازبکستان کمال عاقلاف طی این جلسه گفت که شهر قدیمی خیوه یکی از مرواریدهای اساسی ازبکستان معاصر است و تقریباً همه نمای تاریخی خودرا حفظ کرده است. در عصر 17 آن پایتخت خانهای خیوه بوده است.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.