روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

کاج سوال نو 30 متری خواهد بود

در سال جاری در مرکز شهر دوشنبه، نزدیک مجسمه شاه اسماعیل سامانی کاج سال نو 30 متری و قطرش 13 متری نصب خواهد شد.

 به اطلاع خدمات مطبوعاتی شهر دوشنبه آرایش کاج مذکور 10 دسامبر به پایان خواهد رسید.

  طی سالهای آخر حکومت شهر دوشنبه تلاش دارد هر سال کاج بلندتر و بزرگتررا نصب نماید.

 سال 2017 در مرکز پایتخت کاج با بلندی 25 متر، سال 2018 کاج با بلندی 28 متر نصب گردیده بود.

 اکنون نصب کاج سال نو 30 متر در تاریخ استقلالیت تاجیکستان بی‌سابقه عنوان می‌شود.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.