• Администратор
  • 17.05.2019
  • 0

زن خودرا با کودک 5 ساله و 3 هه‌اش به دریا انداخت

16 می زن جوان ساکن دیهه مرغیدر پایان در پنجکینت خودرا همراه دو کودکش از حدود دیهه کاشانه به دریای زرافشان پرتافته است. کودکان این زن یکی پنج‌ساله (دختر) و دوم همگی 3 ماهه (پسر) بوده‌اند. این خبر تمام پنجکینت‌را تکان داد. جسد زن‌را بعد قریب 10 کیلومتر در نزدیکی مرغیدر پایان پیدا کرده‌اند، ولی جستجوی اجساد دو کودک معصوم او هنوز ادامه‌ دارد.

طوری منابع سامانه “Tajikistantimes.com” از شهر پنجکینت اطلاع دادند، زن جوان تقریباً نصف روزی 16 می در پی یک مناقشه با اهل خانواده شوهر، با کودکانش از خانه بیرون رفته است. قبل از آن که زن خودرا به دریا بیندازد، با شوهر خود از طریق ایمو صحبت کرده است.

یادآور باید شد که او دختر حاجی قربان از دیهه ارتوچ بوده، در مرغیدر پایان که اکثر اهالیش را زادگان ارتوچ تشکیل می‌دهند، شوهر کرده بود. این زن قصد به جان خود نموده، عروس مدیر مدرسه مرغیدر پایان بهرام شریف‌اف بوده است.

حادثه خودکُشی زنان همراه فرزندان در تاجیکستان بار اول نیست.

یک سال قبل، صبح 7 می سال 2018 سیرم خالاوا، یک ساکن دیهه سنبله ناحیه حصار در پی مناقشه با شوهر خودرا همراه دو کود 4 ساله و 2 ساله به دریای کافرنهان انداخت.

همین طور، سال 2016 زهرا محمدمرادآوا، ساکن 25 ساله شهر نارک خود و چهار فرزندش را به دریای وخش انداخت بر اثر آن همه به هلاکت رسیدند.

همچنین در ماه سپتامبر سال 2015 سلامت پیرآوا، ساکن 23 ساله ناحیه وخش خودرا با سه طفلش به دریا انداخت. مادررا نجات دادند، ولی هر سه نفر فرزندش به هلاکت رسیدند.

ماه ژانویه سال 2015 ساکن ناحیه یاوان پروینه عبدالله‌آوا با 3 طفلش خودرا به دریا انداخت. در این حادثه نیز کودکان فوت کردند و مادر نجات یافت. اورا با جرم کُشتار فرزندانش بعداً به 18 سال زندان محکوم کردند.

هر سال در تاجیکستان از 400 تا 600 نفر خودکُشی یا قصد جان خود می‌کنند. بیش از نصف آنهارا زنان و دختران تشکیل می‌دهند. خشونت خانوادگی یک عامل عمده خودکُشی زنان و دختران تاجیک محسوب می‌شود.

Поделиться новостью с друзьями:


نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

App Banner